top of page

קרקע - ת״י 5281

חשיבות נושא הקרקע בבנייה בת קיימה בישראל בה משאבי קרקע מצומצמים ללא עתודות קרקע משמעותיות במרכז הארץ הינה קריטית.  משאב הקרקע במדינת ישראל הינו משאב מתכלה ותנופות הפיתוח ולחצי האוכלוסיה הגדלה מעמידים בסיכון את שמירתם של שטחים פתוחים ומערכות אקולוגיות. במסגרת הבנייה הירוקה קיימת חשיבות רבה למיקום הבנייה והכוונתה לשטחים בנויים קיימים, לשימוש חוזר בקרקעות ובמבנים באמצעות שיקום אתרים מזוהמים. תנאי הסף בפרק הקרקע כוללים סקר היסטורי של קרקעות מזהמות וזיהוי רכיבים בעלי חשיבות אקולוגית באתר וסביבתו. בתנאי הסף מקבלים 1.4 נקודות וחובה לעמוד בהם בתהליך בניה ירוקה על פי תקן 5281.

הצעד הראשון בתכנון מבנה הינו בחירת האתר. לבחירה זו חשיבות מכרעת להשלכות של הבינוי על סביבתו. כאשר הבינוי והפיתוח מכוונים לבחירת אתר שהוא חלק ממרקם בנוי, אתר פגוע מבחינה סביבתית הדורש טיפול ושיקום לצורך שימוש מחודש, אתר שהקרקע בו מופרת )כלומר, קרקע אשר התקיימה בה פעילות אנושית בעבר הלא רחוק(, קרקע שערכה האקולוגי נמוך, וכן אתר הממוקם ביישוב מוחלש מבחינה חברתית-כלכלית - יש לבחירות אלו ערך סביבתי גבוה ומצטמצמת משמעותית הפגיעה הפוטנציאלית של הבינוי בסביבתו. החשיבות שבבנייה על קרקע מופרת היא כפולה. ראשית, הבחירה בקרקע מופרת מקטינה את הלחץ מקרקעות בלתי- מופרות אשר מתקיימות בהן מערכות אקולוגיות טבעיות. שנית, על חלק מהקרקעות המופרות התקיימה בעבר פעילות מזהמת ולכן הבנייה עליהן מחייבת שיקום וטיהור קרקעות אשר מסייע לשימוש חוזר במשאבים ולמניעת מפגעים שהשפעתם חורגת מגבולות האתר. אחד האמצעים לצמצום צריכת משאב הקרקע היא בנייה צפופה במרקמים קיימים או בצמידות לכאלה

בנייה צפופה מסייעת בשמירה על שטחים פתוחים וליווי ירוק נכון הפועל בצמוד לת״י 5281 מאפשר שמירה על המאזן האקולוגי, מאפשרת שימוש בתשתיות קיימות ומבטלת את הצורך שבהקמת תשתיות חדשות לאזורים בלתי מיושבים, מנגישה פעילויות ומקצרת טווח התניידות עתירת אנרגיה. בחירה באתר שהינו חלק ממרחב בנוי מחייבת התייחסות לתופעת אי החום העירוני הנגרמת משימוש בחומרים סופגי חום, מיעוט בצמחייה והעדר תנועת אוויר במעטפת המבנה ובמרקם העירוני. להקטנת התופעה יש חשיבות סביבתית הנגזרת הן מהשפעתה על תנאי האקלים העירוניים והן מהשפעתה על הצורך באקלום המבנה הבודד.

בחינה אקולוגית של האתר מסייעת בצמצום השלכות הבנייה בו ליווי ירוק נכון לת״י 5281 מאפשר שמירה על הקרקעות של כולנו. ניתוח מרכיבי האתר ומאפייניו מאפשר גיבוש תכנית לצמצום היקף הפגיעה בהם ולשיקום אקולוגי המאפשר המשך קיום מערכות ותהליכים אקולוגיים באתר ובסביבתו. המשמעות המידית של התאמת הבנייה לתוואי השטח באתר היא חסכון בעלויות וצמצום המפגעים הנלווים לעבודות עפר מסיביות. כאשר התכנון משתלב בטופוגרפיה המקומית נחסך הצורך בחפירות ובמילויי אדמה בייצובי אדמה ובניית קירות תמך ועוד כהנה התאמות


, בטווח הארוך, השימוש במרקמים המשולבים בתוואי השטח מעוררים תחושת שייכות בקרב המשתמשים בהם ומעודדים שמירה על ערכי סביבה וטבע. התקן הישראלי לבנייה בת קיימה, במסגרת הפרק העוסק במשאב הקרקע, מתייחס

לכלל הנושאים הקשורים במיקום הפרויקט, בנייה בצפיפות גבוהה, שיקום אתרים והכשרתם לשימוש מחודש וכן שמירה על מערכות אקולוגיות וחיזוקן, והינו אחד הפרקים המרכזיים בתקן )%15 )בשל חשיבות השמירה על משאב זה במדינת ישראל

bottom of page