top of page

בריאות ורווחה - ת״י 5281

חשיבות נושא בריאות ורווחה בבנייה בת קיימה היא מן המדרגה הראשונה ובליווי על פי ת״י 5281 יש חשביות עליונה מכוון  שתכלית הבנייה הירוקה אינה מסתכמת בחסכון במשאבים ובדאגה לסביבה. הבנייה הירוקה רואה בשמירה על הסביבה וברווחת האדם ערכים משמעותיים, זה לצד זה, ומוודאת במסגרתה כי קיים איזון בין השניים וכי החסכון הנדרש במשאבים לא יבוא על חשבון בריאותו ורווחתו של האדם. התייחסות רצינית לבריאות ורווחה מחייב כל מבנה חדש על פי תקן 5281 בבניה ירוקה, מתחים בין צרכים שיכולים להיות לעיתים סותרים, מאפיינים את כלל הבנייה הירוקה, שהינה רב-תחומית. ישראל היא מן הצפופות בעולם ולכן חשופה יותר מרוב המדינות לבעיות אשר עשויות לקום מצפיפיות אוכלוסין לרבות זיהומים, בעיות הקשורות לאיכות אוויר, בעיות אקוסטיקה ועוד. חשוב לשאוף לאיזון בין הצרכים ולהקפיד כי על ידי שיפור של תחום אחד לא מתקיימת פגיעה משמעותית בתחום אחר. חלל פנים מיועד להעניק למשתמש בו נוחות תרמית, נוחות ויזואלית, הגנה מפני זיהומים ממקור פנימי וממקור חיצוני, הגנה מפני רעשים חיצוניים ורעשים פנימיים והגנה מפני קרינה אלקטרומגנטית, מיקרו-מגנטית ורדיואקטיבית. מבנה שאינו מספק דרישות אלו עלול לגרום לנזקים בריאותיים, להגביל את הפעילויות במבנה, ולהפוך את השהות בו לבלתי נוחה ואף למסוכנת לבריאות לשם כך מבקש התקן לבנייה הירוקה לשים דגש על איכות חללי הפנים באמצעות החדרה של אור טבעי ברמה מספקת וללא יצירת מפגעי בוהק וסנוור. שמירה על איכות האוויר על-ידי אספקת אוויר צח ממקור נקי ושמירה על אוורור נאות בתוך המבנים. שימוש בחומרי גמר שאינם פולטים רעלים, דאגה להיבטים אקוסטיים של החללים במבנה, נגישות למבט לנוף חיצוני ועוד. כמו כן, מתייחס הפרק למפגעי בריאות מחוץ לבניין הנגרמים כתוצאה מבנייה ופיתוח כגון רוחות בלתי רצויות במפלס הרחוב. זיהום אור הנובע מתאורת חוץ וכן איכות האוויר במפלס הרחוב כתוצאה מפליטת גזים רעילים מפתחי אוורור של חניונים תת קרקעיים.
בתקן הישראלי לבנייה בת קיימה 5281 ישנן דרישות במסגרת פרק בריאות ורווחה, בריאות ורווחת המשתמש הן בחללי הפנים והן מחוץ למבנה כגון:

 

הגנה מפני סוגי קרינה שונים : קרינת חשמל, קרינה אלקטרומגנטית, קרינה סלולארית

הגנה מפני רעשים חיצוניים ופנימיים

צמצום צריכת חשמל ושימוש במקורות אור טבעי תורמת לבריאות

שימוש בחומרים ידידותיים ונטולי רעלים ודאגה למערכות איוורור

הפרק מקיף ומפורט וכולל 18 מאפיינים במגוון נושאים, משקלו 11% מכלל התקן ומטרתו שיפור ההיבטים הבריאותיים והדאגה לרווחת המשתמשים בסביבה המשרדית במסגרת בנייה בת קיימה.

משרדנו בעל אישור ממשרד התקנים הישראלי לשמש כמלווה לבנייה ירוקה עד להסמכת מבנה כירוק על פי תקן 5281, התמצאות בדרישות "הירוקות" של כל עיר, יצירת אסטרטגית עבודה לצבירת נקודות לקבלת התו תקן 5281, פתיחת תיק למבנה ירוק במכון התקנים או ברשות המקומית. אנחנו אוהבים ומאמינים במה שאנו עושים ונשמח לעזור לכל יזם להגשים את החזון של מבנה ירוק החי ונושם עם דייריו במהירות ובנוחות האפשרית על מנת שלא יווצרו עיכובי בנייה והאישורים יוגשו כראוי.

bottom of page