top of page
מלון ב״ש.jpg

מלווה בנייה ירוקה - באר שבע מלון

שטח קומה
10 קומות מעל קניון קיים

כ-1,400 מ"ר
שטח סה״כ
כ-14,000 מ"ר
הערות 
יעוד המבנה
5 קומות משרדים ו- 5 קומות מלון + פונקציות עזר

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי המעניק שרותי אדריכלות ירוקה ליווי ירוק והכנת אוגדן עבור הרשויות לעמידה בתקנים הירוקים. בליווי מלון לתקן ירוק יש להעזר בצוות מקצועי שידע לתת דגשים על הצרכים המיוחדים של המבנה ותפעולו בהמשך

bottom of page