top of page

תקן בניה ירוקה 5281

אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריות פורום ה-15

בחודש יוני 2013 קיבלה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 החלטה לאמץ את התקן הישראלי לבנייה בת-קיימא (בנייה ירוקה) (ת"י 5281)
כמדיניות עירונית מחייבת בערי הפורום. 
אימוץ תקן 5281 על ידי חברי פורום ה 15. אימוץ הדרגתי של התקן במבני מגורים, מבני משרדים, מבני אחסון תיירותי, בתי חולים, בנייני מסחר ומבני התקהלות ציבורית. קביעת מנגנוני פטור לסוגי מבנים מסוימים. יצירת המלצות פרטניות לבתי ספר וגני ילדים בשל עלויות הבנייה הגבוהות והתאמות נדרשות בתקן. הסדרת ערוץ פעולה רשמי עם מנהלת התו הירוק לצורך הסרת חסמים, ניטור ובקרה וטיפול בקשיים במהלך יישום ההחלטה. החל מחודש מרץ 2022 תקן בנייה ירוקה יהיה תקף לכל ערי ישראל. 

הערים החברות בפורום הן

ליווי ייעוץ בנייה ירוקה באר שבע
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה ראשון לציון
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה כפר סבא
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה הרצליה
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה חיפה
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה רעננה
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה אשדוד
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה נתניה

אשדוד          רעננה          חיפה          הרצליה         כפר סבא        ראשון לציון        

 

 

 

    תל אביב          חדרה       פתח תקווה        חולון        רמת גן           גבעתיים           רחובות              

נתניה

באר שבע

ליווי ייעוץ בנייה ירוקה חדרה
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה רמת גן
 גבעתיים ליווי ייעוץ בנייה ירוקה
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה פתח תקווה
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה חולון
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה תל אביב
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה רחובות

התקן הישראלי לבנייה ירוקה הינו תקן המציע קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק. הקטגוריות מתייחסות לנושאים כגון: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה ועוד. עבור כל קטגוריה מוגדרים נושאי משנה לבחינה הכוללים קריטריונים למדידה ולהערכה. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בקריטריונים. צבירת ניקוד תזכה פרויקט בהגדרה "בניין ירוק" כאשר הדירוג (1-5 כוכבים) נקבע בהתאם לנקודות שנצברו.התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281 נכתב בשנת 2005 וכלל במקור התייחסות רק למבני מגורים ומשרדים. התקן מתעדכן מדי מספר שנים

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה הייתה אמונה על הכנתם של מדריכים כתובים הכוללים הסברים ומידע לטובת יישום התקן. עבור כל אחד מחלקי התקן הוכנו שני מדריכים: מדריך כללי ומדריך טכני. המדריך הכללי מפרט את אופן השימוש בתקן – הסבר על מבנה התקן, על צורת הדירוג של בניינים, הפרקים השונים ותקציר הסעיפים בכל פרק, תנאי סף, מתודולוגיה וכדומה. המדריך הטכני נועד להוות כלי עבודה למתכננים, לאדריכלים, ולמנהלי פרויקטים לצורך יישום התקן, וכן לשמש את כל המעוניין לקרוא ולהעמיק בדרישות התקן לבנייה בת קיימה. המדריך מפרט את הדרכים בהן ניתן לעמוד בדרישות התקן, וכולל פירוט והרחבה על מאפייני התקן, חשיבותם הסביבתית, הגדרות ומושגים, תקנים ומסמכים נלווים, יישום וחישובים נדרשים
 

בנוסף המועצה הייתה אמונה על כתיבת אוגדן לדוגמא. מטרת האוגדן לדוגמה היא להוות כלי עבודה למלווי הבנייה הירוקה שיסיע בידם
לעמוד בדרישות ההסמכה של פרויקט המועמד לתקן 5281 בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה) בצורה הטובה ביותר, וכן לבאר לפרט ולהדגים את המאפיינים השונים על-מנת לייצר רמת הגשה גבוהה, בהּ החומר המועבר להסמכה הינו מדויק, ברור וכולל את מרב המידע הנדרש. בבניה על פי תקן 5281 על היזם או הקבלן לצבור ניקוד מינימום של 55 נקודות מתוך 100 ולעמוד בתנאי סף מחייבים. הניקוד נצבר מכלל פרקי התקן בהם אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות.

bottom of page