top of page

אנרגיה - ת״י 5281

חשיבות נושא האנרגיה בבנייה בת קיימה כאחת ממטרותיה העיקריות, בנייה ירוקה של מבני משרדים שואפת למזער את תלותם של מבנים אלה בתשתיות האנרגיה בישראל על-ידי הורדת צריכת האנרגיה שלהם. מכיוון שייצור החשמל בישראל מבוסס בעיקר על ניצול משאבי טבע מתכלים כגון פחם, נפט וגז הרי שניתן להסיק כי תצרוכת החשמל במבנים אחראית הן להתדלדלותם של משאבים אלה והן לזיהום הרב הנוצר בתהליך הפקת האנרגיה מהם.

אנו מלווים מוסמכים מטעם מכון התקנים בכל הנוגע לאנרגיה ירוקה, על מנת לקבלת הסמכה לבניין ירוק ממכון התקנים הישראלי עליכם לצבור ניקוד מינימום של 55 נקודות ולעמוד בתנאי סף מחייבים. הניקוד נצבר מכלל פרקי התקן בהם אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות.


הדרישות בפרק האנרגיה משתנות בהתאם לרמת הדרוג האנרגטי של המבנה וכוללות הן דרישות מיניליות של ניקוד והן דרישות מינימליות לדרוג האנרגטי של הבניין

• כאשר מדובר במבני מגורים,תיירות ומרפאות נוסף פרק 5282 חלק 1
• כאשר מדובר על בניית משרדים, מוסדות חינוך, בנייני מסחר,בניינים של התקהלות ציבורית ומבני מרפאות נוסף לתקן פרק 5282

 

באמצעות תכנון מבנים חסכוניים באנרגיה יכול מלווה ת״י 5281 לצמצם משמעותית את צריכת האנרגיה הן ברמת המבנה והן ברמה הלאומית ובכך לייתר את הצורך בהקמת תחנות כח נוספות ואת פליטת המזהמים הכרוכה בהפקת אנרגיה. צמצום צריכת האנרגיה של המבנה מתאפשר על ידי שימוש באסטרטגיות לחימום וקירור פסיביים; שימוש אופטימלי בתאורה טבעית ובאוורור טבעי; שימוש במכשירי חשמל בעלי יעילות אנרגטית גבוהה ועוד. פרק האנרגיה בתקן לבנייה בת קיימה מחולק לשני חלקים; הראשון, עוסק בתכנון ביו-אקלימי של הבניין, והשני בשילוב מערכות אקטיביות. תכנון ביו-אקלימי הוא תכנון השואף לספק את צורכי המשתמש במבנה על-ידי שימוש מושכל בתנאי האקלים המקומי מנצל אנרגיה סולארית לא רק לחסיכון ואף לעשיית רווחים לחימום ולהארה, משלב חומרים המספקים מסה תרמית ובידוד תרמי, ומאפשר אוורור טבעי וכל זאת ללא שימוש באמצעים מכניים זוללי אנרגיה. הטמעת עקרונות התכנון הביו-אקלימי במבנה היא בעלת חשיבות מרכזית לבנייה הירוקה שכן היא גורמת להפחתת הצורך בצריכת אנרגיה ולכן מורידה את צריכת האנרגיה במקור.

 

התקן לבנייה בת קיימה מעניק בפרק האנרגיה יותר נקודות מאשר בכל פרק אחר, והדבר מעיד על החשיבות הסביבתית הרבה המיוחסת כיום להורדת העומס הנוצר על תשתיות האנרגיה בישראל על-ידי מבנים. פרק האנרגיה הוא הנרחב ביותר ומשקלו37% הינו הגבוה ביותר מכלל הנושאים המרכיבים את התקן. למעשה, למרות שפרק האנרגיה הוא אחד מתוך תשעה פרקים, ניתן לצבור בו את מרב הניקוד הנדרש לשם קבלת תו תקן זה. התכנון הביו-אקלימי, הנמדד באמצעות שימוש בתקן הישראלי 5282 לדירוג אנרגטי של בנייני משרדים, מקבל אף הוא ביטוי למרכזיותו בבנייה הירוקה באמצעות משקלו הגבוה המסתכם בכ- %20 מכלל התקן.

תפקידו של מלווה בניה ירוקה להסמכת מבנה כירוק

משרדנו הוא מלווה ירוק מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי, ללוות פרויקט בניה ירוק על כל שלביו על מנת שיהיה תיאום מקצועי אופטימאלי בין כלל הגורמים המעורבים להצלחת התהליך

בין תחומי האחריות של מלווה ירוק : ליווי להסמכת מבנה כירוק על פי תקן 5281, התמצאות בדרישות "הירוקות" של כל עיר, הדרכה לצבירת נקודות לקבלת התו, פתיחת תיק למבנה ירוק במכון התקנים או ברשות המקומית, הסדרת מסמכים, הוכחות ואישוריםכמו כן הכנת אוגדן ירוק למבנה

bottom of page