top of page

Leed certification

pngwing.com.png

מוסמך LEED
הסמכת LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) היא סמל מוכר עולמי להישגי קיימות בתעשיית הבנייה. LEED פותחה ומנוהלת על ידי המועצה לבנייה ירוקה בארה"ב (USGBC), ומספקת מסגרת לתכנון, בנייה, תפעול ואישור מבנים בעלי ביצועים סביבתיים משופרים.
 

תהליך הסמכת LEED כולל מספר שלבים:

רישום פרויקט: צוות הפרויקט רושם את פרויקט הבנייה שלו ב-USGBC ובוחר את מערכת הדירוג המתאימה של LEED בהתאם לסוג הפרויקט (בנייה חדשה, בניין קיים, פנים מסחריים וכו').
 

תיעוד ותכנון: צוות הפרויקט מפתח אסטרטגיה כדי לעמוד בדרישות של מערכת הדירוג LEED שנבחרה. זה כרוך בתכנון יעילות אנרגטית, חיסכון במים, בחירת חומרים, איכות הסביבה הפנימית ואמצעי קיימות אחרים.

ביצוע: הפרויקט מתוכנן, נבנה ומופעל על פי דרישות ה-LEED. זה עשוי להיות כרוך בשילוב מערכות חסכוניות באנרגיה, שימוש בחומרים בני קיימא, ייעול השימוש במים והבטחת איכות אוויר פנימית בריאה.
 

הגשת תיעוד: צוות הפרויקט מגיש תיעוד ל-USGBC המוכיח עמידה בדרישות LEED. זה עשוי לכלול תוכניות עיצוב, רישומי בנייה, מפרטי מוצרים ונתוני ביצועים.

תהליך סקירה: USGBC סוקר את התיעוד כדי לוודא עמידה בקריטריונים של LEED. הם עשויים לבקש מידע נוסף או הבהרות לפי הצורך.

הסמכה: אם הפרויקט עומד בדרישות הדרושות וזוכה במספר מספיק של נקודות, הוא זוכה להסמכת LEED באחת מארבע רמות: מוסמך, כסף, זהב או פלטינה.

מוסמך LEED צריך להשיג לכל הפחות בין 40-49 נקודות על מנת לעמוד בתנאים

הסמכת LEED משמשת עדות לאחריות הסביבתית וביצועי הקיימות של בניין. זה מעודד אימוץ של שיטות בנייה ירוקה ומסייע להפחית את ההשפעה הסביבתית של הסביבה הבנויה.

bottom of page