top of page

חדשנות - ת״י 5281

בתקנים מובילים בעולם לבנייה ירוקה מהווה פרק החדשנות כלי משמעותי בקידום ופיתוח הבנייה הירוקה. כלי זה מאפשר קבלת ניקוד על התנסות בהטמעת פרקטיקות וטכנולוגיות חדשניות הקשורות בבנייה ירוקה ובכך מהווה תמריץ לפרויקטים לחיפוש אחר פתרונות חדשניים. פרק החדשנות מאפשר לפרויקט גמישות ויצירתיות במטרה לאתר פרקטיקות נוספות ולעודד פיתוח טכנולוגי שיוכל בהמשך, במידה והתברר כמוצלח, להיות מוטמע כחלק מהמאפיינים הבסיסיים של התקן 

 

בנייה ירוקה שמה דגש על שימוש במוצרים "ירוקים" שייצורם נעשה בתנאי עבודה הוגנים וייצורם דורש פחות אנרגיה על מנת לשמור בכל דרך על הסביבה. פרק החדשנות והנקודות שניתן לצבור בו על פי ת״י 5281 מתמקד בטכנולוגיות חדשניות ואימוץ פרקטיקות חדשניות המספקות ערך מוסף למבנה ומאפשרות את הצעד הבא אל עתיד ירוק יותר. החשיבות באימוץ טכנולגיות חדשניות הוא קקיטי באבולוציה המתמדת של בנייה הוליסטית ירוקה , השילוב הטכנולוגי הוא מהותי על מנת להשיג את המטרות אליהן אנו שואפים

פרק החדשנות והנקודות שניתן לצבור בו, מתמקד בטכנולוגיות חדשניות המספקות ערך מוסף למבנה ולא כלולות בתקן הירוק 5281

מודעות להשפעות סביבתיות של תהליכי בניה ומגורים בבניינים חסכוניים באנרגיה (וידידותיים יותר לדיירים), תרמה לפיתוח שיטות חדשות ויצירתיות לבנייה
החדשנות מתבטאת בתכנון והטמעת מערכות המשמרות אנרגיה ומים וטרם הוכנסו כסעיף בתקן לבניה ירוקה

מצאות ופיתוחים טכנולוגיים, רעיונות ודרכי פעולה חדשים ויישומם בבנייה הם מרכיביו של תכנון שמטרתו לספק את צרכי המשתמש במבנה תוך הפחתת השפעתו על הסביבה. חדשנות בתכנון בר-קיימה יכולה לכלול שילוב של מערכות וטכנולוגיות אשר שימושם אינו נפוץ אך הן בעלות פוטנציאל להפחתת השפעת המבנה והבנוי על הסביבה, שימוש בחומרים ובמוצרים מיוחדים, יישום תהליכי בנייה מתועשים וממוכנים, יישום פרקטיקות תכנון אינטגרטיבי בתהליכי התכנון וכן שימוש בכלי תכנון והדמיה ממוחשבים בתהליך התכנון.

לצד פעולות שעלותן ניכרת בתכנון ובביצוע תתכן גם נקיטת פעולות שעלותן זניחה ושהצלחתן לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים תלויה ביכולת ההסתגלות וההערכות מצד היזמים, המתכננים והמבצעים. את כל אלה מעוניין התקן לעודד על- ידי מתן ניקוד העוזר בדרך לקבלת הכרה כמבנה ירוק. בין הפרקטיקות שעלותן זניחה ניתן למנות את השימוש בבניין ככלי למידה. הבניינים הירוקים מהווים את אתר ההדגמה היעיל ביותר להכרה ולימוד של תכנון בר קיימה ולכן התקן מעודד את הבניינים לפתוח את שעריהם לקהל אנשי מקצוע בתחום הבנייה לצורך לימוד והדרכה

משרדנו מלווה ירוק מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי, ללוות פרויקט בניה ירוק על כל שלביו על מנת שיהיה תיאום מקצועי אופטימאלי בין כלל הגורמים המעורבים להצלחת התהליך

 ליווי להסמכת מבנה כירוק על פי תקן 5281, התמצאות בדרישות "הירוקות" של כל עיר, הדרכה לצבירת נקודות לקבלת התו, פתיחת תיק למבנה ירוק במכון התקנים או ברשות המקומית, הסדרת מסמכים, הוכחות ואישורים, הכנת אוגדן ירוק למבנה על מנת להכשיר את המבנה לירוק.

bottom of page