top of page

חומרים - ת״י 5281

חשיבות נושא החומרים בבנייה בת קיימה מקורות החומרים והמוצרים המשמשים לבנייה הינם רחבים ומגוונים. כל חומר ומוצר הוא תוצר של תהליכי הפקה וייצור בעלי השפעות סביבתיות משמעותיות. בחירה מושכלת ומכוונת של חומרים ומוצרים לשימוש לצרכי בנייה ופיתוח תאפשר צמצום השפעות אלו. מטרת התקן לבנייה בת קיימה היא לעודד התפתחותו של שוק מוצרים וחומרים מקומי לצרכי בנייה בעל מגוון עשיר של מוצרים בעלי תו ירוק, מוצרים מחומרים ממוחזרים, וכן מוצרים שמקורם בתהליכי ייצור המצמצמים את השפעתם על הסביבה תוך שמירה על רווחתם ובטיחותם של העובדים. תו ירוק לחומרים ולמוצרים מעיד כי הפקת חומרי הגלם של המוצר ותהליך ייצורו נעשו בתנאים המתחשבים בסביבה וכי ננקטו פעולות המצמצמות נזקים סביבתיים. בין פעולות אלו ניתן למנות: צמצום פליטות מזהמים לאוויר לקרקע ולמים, שימוש בחומרי גלם ממוחזרים, שימוש בחומרי גלם ממקור אחראי )כגון עץ משקי(, וכן שימוש בחומרי גלם ובמוצרים מקומיים. מלווה ת״י 5281 ממליץ על שימוש בחומרים ממוחזרים וכך מקטין את צריכת האנרגיה שכן האנרגיה הדרושה להפקתם פחותה מזו הכרוכה בהפקת חומר גלם חדש, ומסייע בשמירה על משאבים טבעיים מעצם העובדה שלא נדרשת הפקת חומרי גלם חדשים. שימוש בחומרים מקומיים מהווה יתרון סביבתי בשל הקרבה בין מקום הפקתם או ייצורם למקום צריכתם המצמצמת את הצורך בשינוע. מוצר המיוצר במרחק רב מצריך שינוע אווירי, יבשתי או ימי עתיר אנרגיה ומזהם. כמו-כן צריכת מוצר מקומי מעודדת את השוק המקומי ומבטיחה כי המוצרים ייוצרו בהתאם לדרישות ולנורמות המקומיות. ניהול סביבתי של תהליך הפקת חומר גלם או של תהליך ייצור מוצר מבטיח כי נשמרים עקרונות של צמצום פגיעה בסביבה.

כמו-כן ננקטים אמצעים לשמירה על בריאות העובדים, שמירה על בטיחותם ודאגה לרווחתם החברתית בתחומי המפעל. על ניהול סביבתי של תהליכי הפקת חומרים וייצור מוצרים להיות מתועד ומגובה באישורים ובמסמכים המעידים על היותו כזה. לאור החשיבות של פיתוח שוק מקומי של מוצרים וחומרים בעלי תו ירוק, חומרים ממוחזרים ובעלי מערכת ניהול סביבתי, חברתי ובטיחותי.

משרדנו מלווה ירוק מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי, ללוות פרויקט בניה ירוק על כל שלביו על מנת שיהיה תיאום מקצועי אופטימאלי בין כלל הגורמים המעורבים להצלחת התהליך.

 ליווי להסמכת מבנה כירוק על פי תקן 5281, התמצאות בדרישות "הירוקות" של כל עיר, הדרכה לצבירת נקודות לקבלת התו, פתיחת תיק למבנה ירוק במכון התקנים או ברשות המקומית, הסדרת מסמכים, הוכחות ואישורים, הכנת אוגדן ירוק למבנה.

bottom of page