top of page
ליווי ייעוץ בנייה ירוקה

חומרים ממוחזרים

מוצר ממוחזר הנו מוצר המכיל חומר ממוחזר בשיעור שאינו נמוך מהשיעורים המפורטים במשרד התקנים, בדיקות השיעורים נעשות לפי משקל

כיום קיים מחסור אדיר בחומרי גלם לבנייה וסלילה והמחסור הצפוי בחומרי כרייה וחציבה, מחייב שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בביצוע עבודות פיתוח ובינוי. עד שנת 2040 יהיה בישראל מחסור משמעותי בחומרי כרייה ובנייה ולכן יש לבחון שימוש ניכר בחומרי בנייה ממוחזרים זמינים אשר ממוחזרים כאן בישראל מחומרים ומפסולת אשר כבר נמצאת כאן ואשר ניתן לייצר ממנה חומרים איכותיים לבנייה

מוצר ממוחזר לרוב יהיה זמין, זול ואקולוגי יותר זהו מוצר המכיל חומר ממוחזר, פסולת אשר עובדה מחדש למוצר, לחומר או לחומר גלם למטרה שלשמה יועדה מלכתחילה או למטרה אחרת. השימוש העיקרי בעולם בפסולת בנייה נעשה על‑ידי מיחזור של חומר אינרטי שיכול לשמש למטרות שונות. הכוונה ב"חומר אינרטי" היא בעיקר למרכיבים כמו: בטון, מלט, בלוקים וכיוצ"ב. מרכיבים אלה יכולים להימצא בפסולת הן בשלבי ההקמה והבנייה של מבנים חדשים, הן בשלבי שיפוץ שונים ובודאי שבעת ההריסה של מבנים קיימים-ישנים. גם חומרים אחרים המאפיינים פסולת בנייה, כמו: ברזל, עץ או נייר, ניתן למחזר. פירושו של דבר, שחלק גדול מפסולת הבנייה אינו צריך להגיע לאתרי ההטמנה והתועלת הישירה והעקיפה ממיחזור כזה ברורה

המוצר הסופי. קביעת שיעור החומר הממוחזר מתוך כלל המוצר תתבצע באמצעות חישוב יחס משקל החומר הממוחזר מתוך כלל משקל המוצר הסופי. במדינות שונות בעולם משתמשים בחומר גרוס מרכיבים אלה לדוגמה, עבור תשתיות כבישים או לבטון בעל חוזק נמוך (בחנ"מ). במספר עבודות נבדקה גם האפשרות להשתמש באגרגט ממוחזר לבטון קונסטרוקטיבי. השמרנות המאפיינת את הענף, במקביל לחוסר מידע מספיק באשר לתכונות ולקיים של מוצרים המכילים אגרגט ממוחזר ומחסור בתקנים ושיטות בדיקה מתאימות, הם אחדים מבין הגורמים המעכבים את התפתחות המיחזור של אגרגט ממוחזר לייצור בטון.


מוצר אשר נעשה בו שימוש חוזר ללא כל שינוי או עיבוד, איננו מוצר ממוחזר. לאיתור המפרטים הרלוונטיים אפשר לעיין באתר מכון התקנים. אחד הגורמים שמקשים על עידוד השימוש של חומר ממוחזר הוא תדמיתו השלילית והקושי לשכנע שבשימוש בחומר ממוחזר ניתן להשיג את אותה רמת איכות כמו אלה המתקבלים בשימוש של חומר מקורי, במידה וקיימות הנחיות מתאימות או קריטריונים של תפקוד. נדבך משמעותי חסר נוסף, הוא הנושא של כדאיות כלכלית. יש לקחת בחשבון, שלעתים, מחסור במשאבי קרקע ואילוצים גיאוגרפיים מסויימים, עלולים להוות כורח לשימוש חוזר ומיחזור, למרות עלותם הגבוהה יותר של התהליכים הנדרשים לשם כך.

על היצרן להעמיד לעיון הציבור מידע בנוגע לעמידת המוצר בתנאים המפורטים 1 .על גבי אריזת המוצר 2 באתר האינטרנט שלו 3 . ישנן דרישות סימון על גבי האריזה בעת שיווק מוצר אשר לגביו נטען כי הוא מוצר ממוחזר

 

, יש לציין את המפורט להלן על גבי מוצר או על אריזתו: 1 .על היצרן לציין מה שיעור החומר הממוחזר מתוך כלל המוצר. 2 .אין להשתמש בסמליל לולאת המחזור ללא פירוט שיעור החומר הממוחזר מתוך כלל המוצר, אלא אם כל המוצר כולו 100% עשוי מחומר ממוחזר

bottom of page