top of page
wide-long.png
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

 פרויקט פיתוח כלי מדידה לשכונות ירוקות בישראל

 

בשלב הראשון נכתב מסמך עקרונות לשכונות בנות קיימא בישראל אשר משמש מסגרת התייחסות כוללת והוליסטית. מסמך העקרונות כלל ניתוח של מושג השכונה, הגדרה של מהי שכונה מקיימת, הגדרת הנושאים להתייחסות בשכונה מקיימת וניסוח עקרונות לתכנון, לפיתוח ולניהול שכונתי מקיים. כתיבת המסמך נעשתה תוך קיום הליך שיתופי רחב במסגרתו התקיימו מספר סדנאות וימי עיון שבהם השתתפו עשרות מומחים, ובליווי ועדת היגוי בה היו שותפים ארגוני סביבה וחברה מובילים (השל, אדם טבע ודין, מרחב) ועיריית תל אביב-יפו 

בשלב השני נוצרה שותפות בין המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון לפיתוח ולכתיבה של כלי מדידה ישראלי לשכונות בנות קיימא. תהליך העבודה כלל עשרות מפגשים ושיחות עם אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה ומקבלי החלטות בתחומים השונים המרכיבים את כלי המדידה וכן סדנאות עבודה 

טיוטה ראשונה של כלי המדידה פורסמה להערות הציבור בדצמבר 2015
גרסת הבטא של כלי המדידה בשמו החדש, "שכונה *360 – מדדים לתכנון ופיתוח סביבות מגורים", תושק בכנס השנתי לבנייה ירוקה וערים חכמות, שיתקיים ב-20-21 לספטמבר 2016

שכונה ירוקה 

השכונה הירוקה באה לבחון את מגוון הנושאים הסביבתיים אך לא רק. היא בוחנת מלבד קיימות, את השפעת השכונה על המערכת האקולוגית הטבעית של האזור, לוקחת בחשבון איכות אוויר, צפיפות, פינוי אשפה ואת איכות החיים של תושבי השכונה. עליה לבחון את קיומם של פארקים, גנים ציבוריים ואף בריכות או נחלים אשר יכולים להשפיע בצורה חיובית אדירה על ערכי הנכסים, יכולתם לחסוך באנרגיה ואף לשפר את בריאותם הנפשית והפיזית של התושבים. יש לוודא כי השכונה מתקיימת בהרמוניה עם הטבע הקיים בה ומסביבה ושאין נטל כבד על המערכת האקולוגית העדינה הקיימת ואשר תיווצר בשכונה ומסביבה. המטרה היא לייצר הרמוניה רב שכבתית בין האדם לביתו, בין ביתו למערך הכולל של המבנים סביבו וכמובן בין הטבע, ובמידה מסוימת ליצור גן עדן.
שכונה ירוקה מחייבת איזון בין ערכים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. בנושאי סביבה זוכים לדגש היבטים כגון שמירה על הטבע, ניצול יעיל של הקרקע, חיסכון והתייעלות בנושאי אנרגיה ומים, מניעת מפגעים וזיהומים ותכנון המבקש לשפר את רווחת התושבים. בנושאים חברתיים-קהילתיים זוכים לדגש הצורך במתן תחושת שייכות, עידוד פעילות אזרחית,שיתוף הציבור בניהול ובתכנון וקיומו של מגוון אנושי. בנושאים כלכליים-מסחריים זוכים לדגש עקרונות כגון עירוב שימושי קרקע, יצירת מגוון תעסוקתי בשכונה, פיתוח הכלכלה המקומית ועידוד של עסקים מקומיים.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תודה שיצרתם קשר

WEBSITE-06.png

משה לוי 10 ראשון לציון
בית המרכז הישראלי לריהוט

 info@greener.co.il
052-5973555

  • wtsp
  • ins
  • face
WEBSITE-01.png
bottom of page